PRAVILA IN POGOJI

Pravila in pogoji nagradnih iger Društva ZAKONcTEDNA ter informacije o obdelavi osebnih podatkov

1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger na Facebook strani Društvo Zakonctedna in nagradne igre Cukromat (Kobalove planine) je Društvo ZAKONcTEDNA ‒ društvo za športe v naravi, 5280 Idrija (v nadaljevanju: organizator). Organizator na svoji Facebook strani Društvo ZAKONcTEDNA ali na drugih spletnih/fizičnih mestih organizira nagradna žrebanja oziroma nagradne igre v promocijske namene in se zavezuje k pravilni izvedbi nagradnih iger.

Nagradne igre organizatorja niso pod domeno družbenega omrežja Facebook ali drugih organizacij, razen, če je posamezni nagradni igri določeno drugače. Facebook ali druge organizacije nagradnih iger ne sponzorirajo, jih ne podpirajo ali upravljajo. Facebook je le njihov gostitelj.

2. Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger organizatorja je promocija društva, njegovih aktivnosti in dogodkov, ustvarjanje skupnosti navdušencev nad športi v naravi in povečanje obiska Facebook profila ter drugih spletnih kanalov društva.

3. Trajanje in informacije o nagradnih igrah

Nagradne igre potekajo od 23. 2. 2019 do preklica. Podatki o posamezni nagradni igri, kot so npr. trajanje nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, način prevzema nagrad ipd. so objavljeni v posamezni objavi nagradne igre na Facebook profilu Društva, na tiskovinah Društva ali v drugih medijih glede na specifiko posamezne nagradne igre.

4. Sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če je nagradna igra vezana na objavo na Facebooku, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo svoj lastni profil na tem družbenem omrežju. Posamezne nagradne igre imajo lahko določeno tudi starostno omejitev. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri oziroma prejeti nagrade.

Pogoj za pridobitev posameznih nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre in da izpolnjujejo kriterij iz prvega odstavka 4. točke tega pravilnika. Organizator smatra, da so se udeleženci ob sodelovanju v nagradni igri seznanili s pravili in pogoji nagradne igre ter informacijami o obdelavi osebnih podatkov in se z njimi v celoti strinjajo. 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom nobenega izdelka ali članstvom v Društvu ZAKONcTEDNA in je za udeležence brezplačno. Članstvo in prostovoljne donacije so sicer vedno dobordošli. Pravila nagradne igre so zainteresiranim na voljo tudi v tiskani obliki pri organizatorju nagradne igre ali na spletni strani organizatorja (www.zakonctedna.com).

5. Nagrade

Organizator se ne obvezuje k navedbi vsebine nagrade. Vrednost nagrade praviloma ne presega 20 eur. Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

Društvo ZAKONcTEDNA nagrade nagrajencem pošilja najkasneje 14 dni po razglasitvi nagrajencev. Nematerialne nagrade se izroča po vsakokratnem dogovoru.

6. Potek, žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Nagrajenci se določijo z žrebom, in sicer najkasneje v roku 7 dni od objavljene nagradne igre, razen če v sami objavi ni navedeno drugače. Rezultati žreba so dokončni – pritožbe niso možne. Izid žrebanja za končno nagrado je naključen, žrebanje pa poteka po načelu naključne računalniške izbire s seznama vseh (pravilno) oddanih odgovorov udeležencev ali žrebanje iz bobna. Žreb izvede dvočlanska komisija organizatorja. O vsakem žrebanju komisija poroča na delovnem sestanku organizatorja.

Vsak nagrajenec bo pozvan, da svoje podatke za vročitev nagrade pošlje kot zasebno sporočilo na Facebook profilu Društva Zakonctedna ali prek e-naslova zakonctednovci@gmail.com. Če se na poziv k posredovanju podatkov ne odzove v 5 dneh od razglasitve nagrajencev, se nagrada ne podeli. Nagrada se podeli tudi, če jo nagrajenec prevzame osebno, a le po predhodnem dogovoru z organizatorjem.

Seznam nagrajencev hrani organizator nagradne igre.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:

– se na dan razglasitve in v roku 5 dni ne odzove na obvestilo za prevzem nagrade;

– s prejemom nagrade ne soglaša;

– organizatorju ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma mu ne poda vseh zahtevanih soglasij;

– krši pričujoča pravila.

V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli. Organizator si pridržuje pravico, da takšnega nagrajenca izloči in/ali nagrado podeli drugemu nagrajencu (izvede se nov žreb).

7. Odgovornosti organizatorja

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook;

– (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči;

– nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, in

– vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta, udeležba na pohodih, izletih itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek Facebook profila Društvo ZAKONcTEDNA ali drugače glede potek posamezne nagradne igre obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

8. Varovanje informacij in osebnih podatkov 

Seznam nagrajencev hrani Društvo ZAKONcTEDNA, Za gradom 4, 5280 Idrija.

Organizator vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Zbrani podatki se ne obdelujejo.

V primeru vdora v zbirko osebnih podatkov se organizator zavezuje, da bo o nastalem dogodku obvestil vse udeležence nagradne igre v 72 urah od zabeleženega vdora.

Nagrajenci nagradne igre organizatorju dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka na spletni strani http://www.zakonctedna.com oziroma svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook strani Društva Zakonctedna. Dovoljujejo mu uporabo osebnih podatkov za namene nagradne igre.

Vse podatke, zbrane v okviru nagradne igre, organizator shrani izključno za potrebe nagradne igre. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času obdelave osebnih podatkov ima sodelujoči možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov zakonctednovci@gmail.com. V tem primeru ne bodo udeleženi pri nagradnem žrebanju.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook profilu Društva Zakonctedna.

Pravila nagradnih iger so dostopna na Facebook profilu Društva Zakonctedna in na spletni strani http://www.zakonctedna.com, dodatne informacije pa prejmete na e-naslovu zakonctednovci@gmail.com.

Zadnja sprememba: 24. 6. 2021, Idrija, Društvo ZAKONcTEDNA